Acute zorgketens

Het analyseren van de keten is meer dan het weergeven ervan in schematische vorm. Het AZNN heeft daarom een model ontwikkeld om veranderingen in de acute zorgketens in kaart te brengen. Voor iedere ketenbeschrijving heeft een specifieke werkgroep, bestaande uit (medische) professionals, de aandoeningen en spoedstromen in kaart gebracht. De beschrijvingen geven inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit en helpen om sluitende afspraken te maken met betrokken ketenpartners.

De professionals zijn afkomstig uit de specifieke acute zorgketen en richten zich op de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. Ook doen zij voorstellen voor verbeteringen. Deze methodische aanpak voor het verbeteren van de ketenzorg blijkt een belangrijk instrument. Het stap voor stap onderzoeken van de verschillende fasen in de ketenontwikkeling maakt de verschillende inzichten helder en bespreekbaar. Een bewuste analyse van algemeen bekend geachte werkwijzen biedt daarnaast inzicht in de geleverde kwaliteit van de acute zorg. Een boeiend en leerzaam proces, dat leidt tot nieuwe afspraken in de keten en verbetering van de acute zorg.

Monitoren
Nadat de ketens in kaart zijn gebracht wordt de keten blijvend in de gaten gehouden en worden de ketens gemonitord. Een of twee keer per jaar wordt de keten geëvalueerd door de werkgroep. Door te monitoren in de acute zorg, geven ketenpartners gezamenlijk inzicht in de acute zorgketen. De nadruk ligt op de kwaliteit van zorg, waarbij transparantie en eenduidige taal van belang is.