Visiteren

Een visitatie is het intercollegiaal doorlichten van de organisatie van een zorgverleningsproces op locatie (CBO). Een aantal beroepsgenoten bezoekt de gevisiteerde organisatie en gaat na of deze in de praktijk voldoet aan de geldende normen. De doorlichting spitst zich met name toe op de onderwerpen waarop gevisiteerd wordt.

Na afloop geven de visiteurs hun feedback en doen zij suggesties ter verbetering. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in het visitatierapport. Om een optimaal leereffect te bereiken, zijn de uitkomsten van een visitatie vertrouwelijk. De leden van de Regionale Visitatie Commissie, visiteurs en ambtelijk secretaris hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Een belangrijke doelstelling bij visitaties is leren van elkaar. De intercollegiale toetsing vertelt de gevisiteerde organisatie wat goed gaat, wat minder goed gaat en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Ook voor visiteurs zijn de visitaties leerzaam. Collega’s helpen elkaar op deze manier bij het continu verbeteren van de kwaliteit van de acute zorg. Meer informatie over de wijze van visiteren is te vinden in het visitatiemodel.

In Noord Nederland vinden de volgende visitaties plaats:

  • Integrale visitatie ziekenhuizen
  • Visitatie Crisisbeheersing & OTO
  • Visitaties van het UMCG vanuit opdracht level 1 traumacentrum

Visitatiemodel