Ontwikkeling visitaties

In de periode 2009 – 2011 zijn de ziekenhuizen in Noord Nederland (inclusief het traumacentrum) gevisiteerd op basis van het zelf ontwikkelde Traumazorg visitatiemodel. Doel van de visitatie was m.n. de beoordeling van de kwaliteit van de traumazorg en het bepalen van de levelindeling van het ziekenhuis.

In 2012 is het landelijke Kwaliteitskader Crisisbeheersing & OTO ontwikkeld. Dit kwaliteitskader beschrijft wat een instelling minimaal geregeld moet hebben om voorbereid te zijn op rampen en crises. Ook geeft het antwoord op de vraag wie in de organisatie daarbij een rol spelen.

In 2013 hebben de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ-en) Drenthe, Friesland en Groningen de wens uitgesproken om de verschillende visitaties/instrumenten zoveel mogelijk te integreren om zo efficiency en tijdwinst te behalen. Vervolgens is het integrale visitatiemodel ontwikkeld voor de ziekenhuizen. Het integrale visitatiemodel beoordeelt de basis SEH-zorg, het traumaprofiel en de voorbereiding op rampen & crises van het ziekenhuis. Vanaf 2015 worden alle ziekenhuizen met een SEH volgens dit model gevisiteerd. De visitaties worden uitgevoerd door drie leden van de RVC en de ambtelijk secretaris.

In 2016 heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) een intercollegiale visitatie ontwikkeld waarbij de regionale traumacentra/acute zorgnetwerken worden beoordeeld op de specifieke taken die de Minister van VWS aan de traumacentra heeft toegewezen. Het gaat hierbij o.a. om het coördineren en onderhouden van een traumazorgnetwerk en de traumaregistratie, het fungeren als kenniscentrum en om onderzoek en onderwijs. Deze landelijke visitatie zal worden ingebed in de regionale integrale visitatie van het UMCG. Omwille van een goede voorbereiding is de al geplande integrale visitatie verschoven van het 1e kwartaal 2017 naar het eerste kwartaal 2018.

Grensoverschrijdende traumazorg
Verder is het UMCG in het kader van de grensoverschrijdende traumazorg in 2016 erkend als bovenregionaal traumacentrum door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU).

Visitatie Ambulancediensten, GGD-en en Doktersdiensten
In 2017 start de visitatie Crisisbeheersing & OTO bij de Ambulancediensten, GGD-en en Doktersdiensten. Hiervoor zijn extra visiteurs aangetrokken afkomstig uit deze organisaties. De visitaties worden uitgevoerd door een RVC-lid (voorzitter visitatieteam), twee visiteurs en de ambtelijk secretaris.