Opgeschaalde zorg (OTO)

Programmagids crisisbeheersing & OTO

Lees meer

CBRN – Opleiding Aandachtsfunctionaris Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen

Slachtoffers die blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen vormen een risico voor de gezondheid van professionals die deze patiënten opvangen. Tijdige herkenning en signalering én kennis met betrekking tot de specifieke opvang is van groot belang. Als aandachtsfunctionaris CBRN beschik je over (actuele) kennis over de richtlijnen, protocollen en technieken ten aanzien van de signalering, opvang en behandeling van besmette slachtoffers en kun je de SEH manager ondersteunen bij het ‘CBRN proof’ maken van de SEH. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen beschreven in de ‘leidraad opvang chemische slachtoffers’. Daarnaast draag je als CBRN AF zorg voor het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers binnen jouw zorginstelling die een rol hebben in het gehele proces rondom de CBRN slachtoffers (train de trainer principe).

Lees meer

Crisiscommunicatie & Social media

Crisiscommunicatie is onlosmakelijk verbonden aan crisismanagement. Hoe men in een organisatie tijdens en na een crisis communiceert, bepaalt mede de impact op het imago en heeft effect op het vertrouwen van patiënten, cliënten, medewerkers en andere stakeholders. Training en oefening op dit gebied zorgt voor een betere voorbereiding en daarmee een minder kwetsbare organisatie.

Lees meer

Crisiscommunicatie – Omgevingsanalyse

Crisiscommunicatie is onlosmakelijk verbonden aan crisismanagement. Hoe men in een organisatie tijdens en na een crisis communiceert, bepaalt mede de impact op het imago en heeft effect op het vertrouwen van patiënten, cliënten, medewerkers en ander stakeholder. Training en oefening op dit gebied zorgt voor een betere voorbereiding en daarmee een minder kwetsbare organisatie.

Lees meer

Crisiscommunicatie – Omgaan met de media (Basistraining)

Crisiscommunicatie is onlosmakelijk verbonden aan crisismanagement. Hoe men in een organisatie tijdens en na een crisis communiceert, bepaalt mede de impact op het imago en heeft effect op het vertrouwen van patiënten, cliënten, medewerkers en andere stakeholders. Training en oefening op dit gebied zorgt voor een betere voorbereiding en daarmee een minder kwetsbare organisatie.

Lees meer

Crisiscommunicatie – Omgaan met de media (Verdiepingstraining)

Crisiscommunicatie is onlosmakelijk verbonden aan crisismanagement. Hoe men in een organisatie tijdens en na een crisis communiceert, bepaalt mee de impact op het imago en heeft effect op het vertrouwen van patiënten, cliënten, medewerkers en andere stakeholders. Training en oefening op dit gebied zorgt voor een betere voorbereiding en daarmee een minder kwetsbare organisatie.

Lees meer

Crisiscommunicatie – Planvorming

Crisiscommunicatie is onlosmakelijk verbonden aan crisismanagement. Hoe men in een organisatie tijdens en na een crisis communiceert, bepaalt mede de impact op het imago en heeft effect op het vertrouwen van patiënten, cliënten, medewerkers en ander stakeholders. Training en oefening op dit gebied zorgt voor een betere voorbereiding en daarmee een minder kwetsbare organisatie.

Lees meer

Crisiscoördinatoren – Netwerkdag

Jaarlijks wordt voor de crisiscoördinatoren uit ons netwerk een inspirerende en verbindende dag georganiseerd met ieder jaar een ander thema. Vanzelfsprekend wordt ook deze dag van, voor en door crisiscoördinatoren zelf georganiseerd. Ook in samenwerking met de GHOR. Het doel is vooral om te netwerken en een gezamenlijk thema uit te diepen. Natuurlijk  is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen.

Lees meer

Crisismanagementopleiding certificeringsprogramma (CCZ)

Je bent opgeleid tot Crisiscoördinator in de zorg. De CCZ-opleiding is recent gecertificeerd op HBO-niveau. Om jouw diploma met terugwerkende kracht te certificeren, bieden we een programma/bijscholing aan. Dit programma betreft een verdieping op de gebieden Crisismanagement, Crisiscommunicatie en Bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Lees meer

Crisismanagementopleiding – Koude fase

Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties binnen de eigen instelling hebben grote gevolgen. Bij dergelijke calamiteiten ontstaat er mogelijk grote druk door veel slachtoffers die intensieve medische zorg nodig hebben. Druk die hoge eisen stelt aan de inzet van mensen en middelen. Maar tegelijkertijd vormt ook de continuïteit van de reguliere zorgverlening een belangrijk aandachtspunt. Alleen met een goede voorbereiding kan de crisissituatie goed worden aangepakt. Deze voorbereidingen worden samengevat onder de term preparatie, zoals het opstellen van een (integraal) crisisplan en de activiteiten die zorgen voor een goede voorbereiding door OTO. De opleiding draagt per juni 2017 het beschermde predicaat Registeropleiding. Dit betekent dat Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) de kwaliteit en het niveau van de CCZ-opleiding heeft getoetst en erkend op HBO-niveau.

Lees meer

Crisismanagementopleiding – Warme fase

De zogenaamde warme fase van een crisis is herkenbaar door een chaotisch element in het begin en de behoefte om zo snel mogelijk in control te komen. De crisisorganisatie moet opschalen. Eén of meerdere crisisteams komen in actie om de crisis te managen. Er komen op die momenten veel vragen op de Crisiscoördinator af en deze speelt in deze warme fase een centrale rol. Hij/zij beheerst crisiscommunicatie als geen ander en stuurt operationeel en tactisch aan en adviseert het Crisisteam. Daarnaast worden de werkzaamheden in crisisteams ook gekenmerkt door een hoge behoefte aan organisatiesensitiviteit. Leiderschap, gevoel voor verhoudingen en kennis van de “samenhang der dingen” zijn elementen die doorlopend in de warme fase aan de orde zijn.

Lees meer

CrisisSuite voor Crisiscoördinatoren en informatiemanagers

CrisisSuite is een online software applicatie die organisaties in staat stelt om informatie tijdens een crisis succesvol te managen. Het systeem is geschikt voor diverse typen crises, zoals ZiROP-situaties, verstoring van kritische processen of interne crises.

Lees meer

CrisisSuite voor loggers

CrisisSuite is een online software applicatie die organisaties in staat stelt om informatie tijdens een crisis succesvol te managen. Het systeem is geschikt voor diverse typen crises, zoals ZiROP-situaties, verstoringen van kritische processen of interne crises.

Lees meer

Emergo Train System (ETS) – Nascholing

In deze nascholing train en beoefen je de toepassing van het Emergo Train System (ETS). De nascholing staat in het teken van verdieping van de vaardigheden van de ETS instructeurs volgens het kwalificatieprofiel.

Lees meer

Emergo Train System (ETS) – Opleiding

Als ETS instructeur leer je hoe de simulatiemethodiek Emergo Train System (ETS) toegepast kan worden als training- en oefeninstrument voor zorginstellingen als voorbereiding op de coördinatie van de geneeskundige processen tijdens grote incidenten. In deze opleiding krijg je praktische handvatten en kennis aangereikt over het bouwen en uitvoeren van een ETS oefening.

Lees meer

Emergo Train System (ETS) – Van Basic naar Senior instructeur

De tweedaagse opleiding is bedoeld om basic ETS instructeurs op te leiden tot senior ETS instructeur.
Het betreft hier een besloten opleiding alle voor deelnemers met een directe inschrijflink naar deze cursus.

Lees meer

Oefenontwerp en oefenleider

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op basis van didactische principes passende oefenwerkvormen toe te passen en oefenmiddelen in te zetten en te adviseren over het ontwikkelen van oefenprogramma’s en draaiboeken voor de eigen organisatie. Hierbij leer je ook leiding te geven aan oefeningen in de functie van oefenleider en stuur je op het leerresultaat.

Lees meer

Ondersteuners Crisisteam: Loggen en plotten basis

Ben je ondersteuner in het crisis(beleids)team binnen jouw zorgorganisatie die overzicht schept tijdens rampen en crisis en wil je kennis en vaardigheden opdoen met het loggen en plotten? In deze opleiding leer je de basisprincipes bij het ondersteunen van het crisis(beleids)team.

Lees meer

Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorgorganisatie (SCZ)

Als onderdeel van het algemeen, tactisch of operationeel team binnen de eigen crisisorganisatie vervul je als sleutelfunctionaris een rol in de crisisbeheersing. In deze cursus wordt kennis aangereikt, vaardigheden aangeleerd en inzicht verkregen in de rol van sleutelfunctionaris waarbij advisering, positionering, bedrijfscontinuïteit, crisiscommunicatie en crisismanagement een plaats krijgen. Na het volgen van deze SCZ-opleiding ben je in staat om je rol als sleutelfunctionaris professioneel te vervullen binnen de eigen crisisorganisatie.

Sinds 2018 staat deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) en draagt het het predicaat PE-registeropleiding (permanente educatie).

Lees meer

Trainer opgeschaalde zorg

Deze training staat in het teken van verdieping van de vaardigheden van de trainer opgeschaalde zorg. De trainer opgeschaalde zorg is in staat om opleidingsactiviteiten op het gebied van opgeschaalde zorg op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Dit heeft als doel de deskundigheid- en bekwaamheid van (sleutel)functionarissen in de opgeschaalde zorg te optimaliseren. Tijdens deze training wordt gewerkt aan de 4 kerntaken van de trainer opgeschaalde zorg.

Lees meer

Waarnemen, reflecteren en evalueren

De opleiding waarnemen, reflecteren en evalueren heeft tot doel om vaardigheden en competenties aan te leren om tijdens trainingen dan wel oefeningen de juiste informatie te verzamelen en deze terug te geven in de vorm van feedbackgesprek aan de deelnemers in de oefening. Ook wordt er aandacht besteed aan allerlei soorten van evaluaties en rapportages, een ieder met haar eigen doel. Deelnemers leren de processtappen van het waarnemen van oefeningen, gedrag te analyseren, juiste en passende “interventies” te kiezen en aanbieden van mogelijkheden dan wel oplossingen.

Lees meer

Werken met een OTO-jaarplan

Opleiden, trainen en oefenen vormen misschien wel de belangrijkste voorbereiding op crisissituaties binnen zorginstellingen. Tegelijkertijd is de tijd vaak schaars, zijn de middelen beperkt en de wensen vanuit deelnemers veelzijdig. Hier ligt meteen de worsteling van de OTO-coördinator. Wil jij meer rendement  behalen door het slim ontwerpen van activiteiten? In deze opleiding krijg je hulpmiddelen, bouwstenen, didactiek en succesvolle voorbeelden aangeboden om te komen tot een professioneel OTO-jaarplan. Daarnaast is er aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke leervragen in het meekrijgen of ‘warm’ maken van jouw organisatie. Na het volgen van deze training/opleiding ben je in staat om een concept (meerjaren) OTO-jaarplan te maken.

Lees meer

Workshop “Werken aan je OTO-plan”

De workshop ‘werken aan je OTO-plan’ is voor deelnemers die eerder de opleiding ‘werken met het OTO-jaarplan: OTO als krachtig instrument voor een goede voorbereiding’ hebben gevolgd. De workshop biedt een verdieping op de bouwstenen en de achtergronden. Deze workshop geeft je de mogelijkheid om een goede start te maken met het OTO-jaarplan.

Lees meer