OTO - programma

Het OTO – programma van Noord Nederland speelt in op de voorbereiding van alle soorten rampen en crises. Hierbij gaat het zowel om interne crises als externe rampen en om het ontwikkelen van een goede crisisorganisatie tot crisisbeheersing in de breedste zin.

In het programma wordt gewerkt met drie pijlers:

  1. Expertise: een professionele partner voor alle OTO-zaken waar instellingen zelf geen capaciteit of kennis voor in huis hebben.
  2. Kwaliteit: een erkend opleidingsinstituut en expertisecentrum zonder winstoogmerk. Van, voor en door de zorg en uitvoering op een manier die het Acute Zorgnetwerk blijvend versterkt.
  3. Maatwerk: activiteiten volledig en ketenbreed aan laten sluiten bij de behoefte van het Acute Zorgnetwer

Regionaal OTO – programma

Het AZNN organiseert en faciliteert ketenpartners in de acute zorg met een OTO-programma. Dit bereidt sleutelfunctionarissen voor op het verlenen van acute zorg in opgeschaalde situaties (zoals rampen en crises) om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Landelijk programma Crisisbeheersing & OTO

Het regionale OTO-programma is een onderdeel van het landelijke OTO-programma. Een landelijke stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van alle koepelorganisaties, stuurt het project aan.

Regelmatig komen de programmacoördinatoren Crisisbeheersing & OTO uit alle elf regio’s bijeen op het landelijk platform. Zij spreken met elkaar over best practices en beleidsaspecten. Ook maken zij afspraken over de manier waarop de regio’s verantwoording afleggen aan het ministerie van VWS en de programmaraad Crisisbeheersing & OTO.