Platformen / werkgroepen

Binnen het onderdeel Crisisbeheersing & OTO zijn diverse platformen actief. Het doel is om kennis en ervaringen te delen, regionale afstemming en (eventuele gezamenlijke) voorbereiding op OTO – activiteiten.

Crisiscoördinatoren
Crisiscoördinatoren van diverse zorginstellingen in de regio komen bijeen op de volgende bijeenkomsten:
1. Noord Nederlands Crisiscoördinatoren platform: hierin zitten de crisiscoördinatoren uit de ziekenhuizen van de drie regio’s in samenwerking met AZNN en de GHOR/Veiligheidsregio. Doel van de tweejaarlijkse bijeenkomst is afstemming, casuïstiek én kennis delen.
2. Crisiscoördinatoren platform Drenthe/Groningen én Friesland: hierin vindt afstemming plaats tussen de crisiscoördinatoren onder voorzitterschap en organisatie van GHOR Drenthe/Groningen en/of veiligheidsregio Friesland.
3. Projectgroep positionering Crisiscoördinatoren: dit project loopt van januari 2017 tot juli 2017. Doel is het vertalen van het huidige landelijke profiel naar de Noord Nederlandse situatie om daarmee de positie van crisiscoördinatoren te verbeteren.

RAV Platform
In dit platform zitten de regionale opleidingscoördinatoren van de drie ambulancediensten. Het doel is afstemming van het opleiden, trainen en oefenen binnen de ambulancezorg.

XVR Werkgroep
XVR is een virtueel simulatiemiddel voor opleiden, trainen en oefenen. XVR wordt onder andere gebruikt tijdens de scholingsdagen van de ambulancezorg en de opgeschaalde zorg training op de Waddeneilanden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar meerdere mogelijkheden van virtueel trainen in de regio.

Adviescommissie
Sinds 2015 is vanuit diverse zorginstellingen een adviescommissie samengesteld voor het certificeringstraject van de opleiding tot crisiscoördinator en de cursus sleutelfunctionaris. De adviescommissie beoordeelt of het curriculum van beide opleidingen op niveau is en voldoende is afgestemd op het werkveld.

Platform loggers & plotters
Onder voorzitterschap van AZNN komt een afvaardiging van loggers en plotters uit de regio samen. Doel is het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen.

Afstemmingsoverleg GHOR/Veiligheidsregio
AZNN participeert meerdere malen per jaar in een structureel overleg met de GHOR/Veiligheidsregio. Doel is het delen van kennis en meer zichtbare verbinding.

HaROP (Huisartsen Rampen Opvang Plan) Platform
HaROP Noord Nederland: hierin zitten de leden van de drie regio’s in samenwerking met AZNN en de GHOR/Veiligheidsregio. Doel van de jaarlijkse bijeenkomst is afstemming, casuïstiek én kennis delen.

Platform Crisisbeheersing & OTO
De elf regionale programmacoördinatoren Crisisbeheersing & OTO van de traumacentra/netwerken acute zorg geven het Platform Crisisbeheersing & OTO vorm. Het Bureau LNAZ ondersteunt het platform. Verschillende landelijke werkgroepen werken aan landelijke uniformiteit en uiteenlopende projecten.