Regionaal Overleg Acute Zorg

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dat resulteert in de beste zorg. Kennis van elkaars werkwijze en expertise is daarom essentieel. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken aanbieders van acute zorg afspraken over het continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.

Het ROAZ wil er hiermee voor zorgen dat de acute patiënt op de juiste plaats zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ramp of crisis. Om dit te bereiken, is goede samenwerking en overdracht tussen de verschillende hulpverleners essentieel.

In Noord Nederland zijn er twee ROAZ-en; het ROAZ Drenthe/Groningen en het ROAZ Friesland. Taken van het ROAZ zijn onder andere:

  • Afstemming van activiteiten tussen verschillende aanbieders van acute zorg.
  • Inzicht in en oplossen van zogenaamde ‘witte vlekken’ in bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg (witte vlekken zijn plaatsen met een slechte bereikbaarheid).
  • Regionale voorbereiding op crises en rampen.
  • Kwaliteitsverbetering van verschillende acute zorgketens.

De vertegenwoordigers van de ketenpartners komen vier keer per jaar bij elkaar.

Bestuurders van acute zorgaanbieders in Noord Nederland komen twee keer per jaar bijeen om afspraken te maken op strategisch niveau, in het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland.

Ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen kan het Bestuurlijk ROAZ het ROAZ Drenthe/Groningen en Friesland opdracht geven specifieke onderwerpen nader uit te werken. Het ROAZ mag het Bestuurlijk ROAZ zowel gevraagd als ongevraagd adviseren.

Het UMCG is door het ministerie van VWS voor Noord Nederland aangewezen als traumacentrum en acute zorgnetwerk en heeft daarmee de taak het ROAZ te coördineren.