Kaders en protocollen

Spoed moet goed

Het rapport ‘Spoed moet goed’ (Zorginstituut Nederland) formuleert voor zes spoedindicaties indicatoren die de kwaliteit van de geleverde zorg in beeld brengen. Het gaat om (acute) zorg die het ziekenhuis verleent voor heupfractuur, geruptureerd buikaneurysma, acuut hartinfarct, CVA, multitrauma en geboortezorg. Het AZNN heeft voor deze spoedindicaties ketenbeschrijvingen opgesteld.

De geboden zorgkwaliteit voor deze aandoeningen reikt verder dan alleen de acute fase. Inzicht is ook nodig in de kwaliteit van zorg in het gehele traject, dus vanaf de eerste symptomen tot en met de nazorg.

Het is daarom van belang dat er kwaliteitsstandaarden voor deze aandoeningen beschikbaar zijn. Kwaliteit van zorg in de acute fase wordt mede bepaald door de mate waarin de keten functioneert.

Rapport Spoed moet goed

Kwaliteitskader Spoedzorg

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, Ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het kwaliteitskader benoemt hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden.

Het kwaliteitskader stelt onder andere eisen aan de beschikbaarheid van menskracht en informatieoverdracht. Dit met het doel om de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te geven. Het bevat nieuwe normen en bundelt bestaande normen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen; melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom. Het landelijke kwaliteitskader moet er voor zorgen dat partijen op lokaal en regionaal niveau beter gaan samenwerken. Zo streven partijen er naar om 24/7 inzichtelijk te maken op welke SEH en in welk ziekenhuis voldoende opnamecapaciteit is en welke ziekenhuizen in de regio specifieke competenties en/of faciliteiten bieden voor bepaalde ziektebeelden.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Implementatieplan Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Protocol Melden SEH Capaciteit aan Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland

In 2018 zijn de ‘Protocollen Meldingen Beschikbaarheid Ziekenhuizen’ geactualiseerd (eerder vastgesteld bij het ROAZ september 2016).  Het aangepaste protocol, met als nieuwe naam ‘Protocol Melden SEH Capaciteit aan Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland’, is vastgesteld bij het ROAZ Drenthe/Groningen en het ROAZ Friesland in november 2018. Het protocol heeft als doel om op uniforme wijze de capaciteitsproblemen op de SEH in de ziekenhuizen aan de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland te kunnen melden. De grootste aanscherping in het protocol is de toevoeging van kleurencategorieën om de ernst van de capaciteitsproblematiek te duiden.

Protocol Melden Beschikbaarheid SEH Capaciteit Ziekenhuis aan MkANN

ROAZ Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit

In het voorliggende beheersplan van december 2018 staat beschreven hoe de regio zich kan voorbereiden op het griepseizoen en welke beheersmaatregelen er genomen kunnen worden. De zorgcontinuïteit is primair de verantwoordelijkheid van de individuele zorginstellingen. Het plan heeft als doel om de toegang tot de acute zorg voor de patiënt in de regio te borgen door samenwerking, afstemming en indien nodig tijdig gecoördineerde actie van zorginstellingen.

ROAZ Beheersplan regionale zorgcontinuïteit – Scenario GRIEP