Kaders en protocollen

Spoed moet goed

Het rapport ‘Spoed moet goed’ (Zorginstituut Nederland) formuleert voor zes spoedindicaties indicatoren die de kwaliteit van de geleverde zorg in beeld brengen. Het gaat om (acute) zorg die het ziekenhuis verleent voor heupfractuur, geruptureerd buikaneurysma, acuut hartinfarct, CVA, multitrauma en geboortezorg. Het rapport geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg in de acute fase voor de genoemde indicaties in het ziekenhuis.

De geboden zorgkwaliteit voor deze aandoeningen reikt verder dan alleen de acute fase. Inzicht is ook nodig in de kwaliteit van zorg in het gehele traject, dus vanaf de eerste symptomen tot en met de nazorg.

Het is daarom van belang dat er kwaliteitsstandaarden voor deze aandoeningen beschikbaar zijn. Kwaliteit van zorg in de acute fase wordt mede bepaald door de mate waarin de keten functioneert.

Rapport Spoed moet goed

Kwaliteitskader Spoedzorg

Het Kwaliteitskader Spoedzorg, dat momenteel in samenwerking met twaalf (bij de spoedzorg betrokken) partijen wordt ontwikkeld, strekt zich uit over de gehele keten. De indicatoren en aanbevelingen uit het rapport ‘Spoed moet goed’ worden hierin meegenomen.

Het Zorginstituut Nederland faciliteert het traject van voorbereidende activiteiten om te komen tot dit kwaliteitskader. Het kader beschrijft de landelijke normen, randvoorwaarden en aanbevelingen voor goede kwaliteit van spoedzorg voor alle vormen van de acute (=ongeplande) zorgvraag van de patiënt.  Deze zorgvraag is dan ook leidend.

Uitgangspunt is dat, ongeacht de aard van de zorgvraag, 24/7 dezelfde kwaliteit van zorg wordt geleverd. Het Kwaliteitskader Spoedzorg biedt een inhoudelijke basis voor de feitelijke organisatie van de spoedzorgketen. Ook biedt het kader ruimte en richting voor eenduidige afspraken in de regio.

Protocol Melden SEH Capaciteit aan Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland

In 2018 zijn de ‘Protocollen Meldingen Beschikbaarheid Ziekenhuizen’ geactualiseerd (eerder vastgesteld bij het ROAZ september 2016).  Het aangepaste protocol, met als nieuwe naam ‘Protocol Melden SEH Capaciteit aan Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland’, is vastgesteld bij het ROAZ Drenthe/Groningen en het ROAZ Friesland in november 2018. Het protocol heeft als doel om op uniforme wijze de capaciteitsproblemen op de SEH in de ziekenhuizen aan de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland te kunnen melden. De grootste aanscherping in het protocol is de toevoeging van kleurencategorieën om de ernst van de capaciteitsproblematiek te duiden.

Protocol Melden Beschikbaarheid SEH Capaciteit Ziekenhuis aan MkANN

ROAZ Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit

In het voorliggende beheersplan staat beschreven hoe de regio zich kan voorbereiden op het griepseizoen en welke beheersmaatregelen er genomen kunnen worden. De zorgcontinuïteit is primair de verantwoordelijkheid van de individuele zorginstellingen. Het plan heeft als doel om de toegang tot de acute zorg voor de patiënt in de regio te borgen door samenwerking, afstemming en indien nodig tijdig gecoördineerde actie van zorginstellingen.

ROAZ Beheersplan regionale zorgcontinuïteit – Scenario GRIEP